BIBLIOTECA COLLDEGRIA
BIBLIOTECA COLLDEGRIA
La Cellera de Ter

NORMATIVA

NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA CELLERA DE TER.

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte i missió de la biblioteca.
L’Objecte d’aquest Reglament és establir les normes fonamentals necessàries que hande regir l’ordre intern de la Biblioteca Municipals de la Cellera de Ter, i també garantir uns serveis que en facilitin l’organització i el funcionament a partir del dret dels ciutadans a l’accés a la informació. La missió de la Biblioteca de la Cellera de Ter és fomentar l’hàbit a la lectura, facilitar l’accés a la informació i donar resposta a les demandes dels usuaris de forma ràpida i precisa.

CAPITOL II. ACCÉS
Article 2. Accés.

 • L’accés a la Biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom sense tenir en compte la nacionalitat, religió, classe social o sexe.
 • Es restringirà l’accés a la Biblioteca a aquelles persones que no respectin les normes que recull aquest Reglament ni les indicacions del personal de la Biblioteca destinades a aconseguir un bon funcionament del servei. En aquest supòsits no es permetrà l’entrada al recinte d’aquestes persones o bé seran expulsades si ja s’hi troben dins, d’acord amb les normes que estableix aquest Reglament.
 • Els menors de 7 anys només podran accedir a la Biblioteca acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.
 • No es pot accedir a la Biblioteca amb cap mena de vehicle llevat de persones que utilitzin cadira de rodes o mares que vinguin amb cotxets.

CAPITOL III. DRETS DELS USUARIS
Article 3. Dret a rebre suport

Els usuaris poden demanar ajuda al personal de la Biblioteca que els prestarà el suport necessari per facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca de fons.

Article 4. Dret d’opinió i participació

 1. L’expressió d’opinions és el primer esglaó per a la participació individual o en grup. La Biblioteca, també, escolta i consulta les entitats, moviments cívics i agents socials del territori, en relació amb el funcionament i la programació d’activitats de la Biblioteca.
 2. En l’ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i en l’aplicació de la política d’adquisicions, es tindran en compte les desiderates expressades pels usuaris.

Article 5. Dret d’informació

 1. Els usuaris i les usuàries tenen dret a sol·licitar informació sobre el fons de la Biblioteca, el seu funcionament i la normativa. La Biblioteca també com a punt d’informació sobre qualsevol qüestió d’interès per al ciutadans i ciutadanes.
 2. La present normativa resta a disposició de tothom per a la seva consulta.

CAPITOL IV. DEURES DELS USUARIS
Article 6. Deures
Per tal de gaudir de la Biblioteca en les millors condicions, l’usuari té el deure de:

 • Respectar la resta d’usuaris, els béns i el fons de la Biblioteca.
 • Tenir cura de les seves pertinences, atès que el personal de la Biblioteca declina tota responsabilitat sobre els béns personals.
 • Mantenir una actitud correcta i mantenir-se en silenci. (cal desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci).
 • Els usuaris s’hauran d’abstenir de:
  –> Menjar, beure o fumar.
  –> Malmetre qualsevol document de la Biblioteca.
  –>Realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o dificultin el funcionament normal de la Biblioteca.

CAPITOL V. SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
Article 7.

 1. La Biblioteca exposa l’horari d’atenció al públic i anuncia les activitats que s’hi organitzen amb el temps suficient i de la forma més convenient per garantir-ne la màxima difusió.
 2. Tot el fons de la Biblioteca és d’accés i susceptible d’ésser deixat en préstec, llevat dels supòsits que s’indiquen en l’article següent.
 3. Queden excloses de préstec:

  3.1. Obres de referència o de consulta habitual com: enciclopèdies, atles i diccionaris.
  3.2. Els documents que formen part de la col·lecció local.
  3.3. les obres que el personal de la Biblioteca considerin que tenen un valor rellevant i no poden sortir del recinte. Com ara llibres antics, rars i obres curioses.
  3.4. Els diaris del mes en curs.
  3.5. Els últims números de cada revista.

 4.  El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans.
 5. Per gaudir del servei de préstec, cal estar en possessió del carnet de la Biblioteca. Aquest serà expedit a la mateixa Biblioteca a petició de l’interessat, si aquest fos menor d’edat la sol·licitud hauria d’ésser formulada pel seu representant legal.
 6. El carnet s’haurà de pagar en el moment de la seva expedició. El preu s’acordarà en junta de govern.
 7. La persona titular del carnet de la Biblioteca és l’única responsable dels documents retirats en préstec, per tant, vetllarà per la seva integració i bona conservació i advertir al personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.
 8. Es permet als usuaris endur-se fins a 8 documents. El personal de la Biblioteca decidirà quants documents poden treure quan es tractin de novetat o material audiovisual.
 9. Els terminis de préstec de material que integra el fons de la Biblioteca són els següents:

  Material imprès: 21 dies.
  Material audiovisual i material periòdic: 14 dies.
  Material cartogràfic: 7 dies.

  En ambdós supòsits la pròrroga només serà autoritzada sempre que no siguin novetat.

 10. Es poden demanar pròrrogues pel mateix termini que el préstec sempre que no hi hagi cap reserva feta. La pròrroga es pot efectuar personalment, per telèfon o per correu electrònic.
 11. La Biblioteca requerirà als usuaris que no hagin retornat el fons en préstec en el període de temps establert perquè ho facin immediatament. Mentrestant els sera bloquejat el seu carnet d’usuaris.

CAPITOL VI. SERVEI D’ORDINADORS I INTERNET
Article 8.

 1. Per poder fer ús del servei que regula aquest títol cal presentar el carnet d’usuari de la Biblioteca.
 2. L’objectiu del servei serà garantir la possibilitat d’accés a les noves tecnologies a tota la població i potenciar-ne la utilització i el coneixement.
 3. La Biblioteca podrà establir un horari restringit del servei.
 4. La Biblioteca també podrà restringir el servei amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat al major nombres possible d’usuaris.
 5. Es prioritzarà l’ús per la consulta bibliogràfica i l’ús cultural o d’interès pedagògic, sobre l’ús estrictament lúdic.
 6. Es podrà limitar o suprimir l’ús del correu electrònic. Es denegarà especialment la participació en xats.
 7. Es podran limitar els usos setmanals per persona.
 8. En cada sessió com a màxim hi poden participar dues persones simultàniament.
 9. El personal de la Biblioteca té el dret de tancar i donar per acabada una sessió en qualsevol moment.
 10. El personal de la Biblioteca no es fa responsable del contingut de les pagines web consultades.
 11. Els menors de 7 anys no poden utilitzar els ordinadors sense la supervisió d’un adult. En el cas dels nens d’entre 7 i 12 anys, els pares o tutors hauran de signar una autorització prèvia.
 12. Les impressions s’hauran de pagar. El preu quedarà fixat per la junta de govern.

CAPITOL VII. SERVEI DE FOTOCÒPIES
Article 9.

L’usuari del servei observarà les normes legals vigents en matèria d’escriure, publicacions, reproduccions o còpies.

CAPITOL VIII. DANYS I SANCIONS
Article 10.

 1. En cas de pèrdua del document, l’usuari haurà de comprar-lo per compte seu i donar-lo a la Biblioteca.
 2. Quan un usuari observi que un document deixat en préstec està deteriorat o malmès cal que informi al personal de la Biblioteca. El deure de l’usuari és retornar el document en les mateixes condicions que se’l van emportar.
 3. Els usuaris que retornin un document malmès o no el retornessin estan obligats a restituir-lo per un altre d’idèntic sempre que sigui possible. Si aquest està exhaurit, per un de semblant, previ acord amb la direcció de la Biblioteca.
 4. En cas de no poder o voler comprar un exemplar nou, es requerirà a l’usuari perquè aboni l’import del document manllevat a la Biblioteca. Si l’usuari es nega complir l’obligació anterior, l’import corresponent, li serà exigit per l’Ajuntament per via jurisdiccional corresponent, i a més a més. La Junta de Govern Local, a proposta de la direcció de la Biblioteca, li podrà prohibir l’accés a la Biblioteca així com suspendre el carnet d’usuari lliurat al seu nom.
 5. Es considerarà falta lleu:
  -Parlar en veu alta.
  -Menjar o beure a la sala de lectura.
  -Escriure o dibuixar sobre els llibres i altres fons de la Biblioteca.
  -Tornar el fons deixats en préstec amb un retard de dos mesos comptant des de la data del termini màxim determinat.
  -La vulnerabilitat de les prohibicions que es recullen en l’apartat: deures de l’usuari (menjar, beure, malmetre cap document de la Biblioteca, realitzar activitats que pugin molestar els altres usuaris, dur el mòbil engegat (a no se que estigui en mode silenci) i parlar per telèfon dins la sala).
  -Qualsevol altra acció o omissió no tipificada com a falta greu que pertorbi l’ordre i el bon funcionament de la Biblioteca.
 6. Falta greu:
  -Qualsevol deteriorament important del fons.
  -Destrucció del fons material de la Biblioteca.
  -Fumar.
  -Acumulació de tres faltes lleus.
  -La suplantació de personalitat.
  -Tornar el fons amb un retard de més de dos mesos comptant des de la data del termini màxim autoritzat.
 7. La sanció respecte les faltes lleus consistirà en l’expulsió de la Biblioteca, durant un període de fins a 15 dies i la inhabilitació per al préstec de fons, durant un temps. Aquestes sancions seran aplicades directament pel personal de la Biblioteca.
 8. Les sancions derivades de la comissió e faltes greus, seran imposades per la Junta de Govern de proposta de la direcció de la Biblioteca, i consistiran en l’expulsió de la Biblioteca durant un període de fins a sis mesos i a la inhabilitació pel préstec de fons durant un nombre de dies iguals al doble del que hagin transcorregut de retard en la seva devolució.
 9. Les sancions regulades als articles anteriors comporten la suspensió del carnet d’usuari, durant el temps que duri la sanció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 1. La persona que faci una donació a la Biblioteca s’entén que cedeix tots els drets sobre els béns donats perquè la Biblioteca els destini a la finalitat que estimi convenient.
 2. Els serveis de préstec inclou el servei de préstec interbibliotecari, aquest serveis es regirà per les normes que el regulin, per les normes de la Biblioteca prestadora i supletòries per aquest reglament.